Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Oddział Chorób Wewnętrznych, Pododdział Geriatryczny
Oddział Ortopedii i Traumatologii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Neurologiczny i Pododdział Udarowy
Oddział Pediatryczny
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Kardiologiczny
Oddział Urologiczny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Stacja Dializ
Oddział Chirurgii Onkologicznej/Chemioterapia Jednego Dnia
Oddział Kardiologii Inwazyjnej
Oddział Neurochirurgiczny
Oddział Rehabilitacyjny, Pododdział Wieloprofilowy Zabiegowy

OGŁOSZENIE O WYNIKACH

07.10.2015

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie złożonego zapytania ofertowego w sprawie usług doradczych w zakresie projektów unijnych - doradztwo, nadzór oraz opracowanie dokumentacji, w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 4 oferty.

Wybrana została oferta złożona przez firmę MedyczniT Spółka z o.o. ul. Konstruktorska 6 lok. 214; 02-673 Warszawa, która spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym - programowo i jest najkorzystniejsza cenowo.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH

25.09.2015

Zgodnie z Art.4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11 niniejszym informuje, że na obsługę szatni w zakresie bezpłatnego przyjmowania i wydawania okryć w okresie od 15.10.2015r. do 30.04.2016r. w pomieszczeniu budynku Szpitala Zachodniego wpłynęły 3 oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE

24.09.2015

Zapytanie o udzielenie zamówienia publicznego usług doradczych w zakresie pozyskania środków unijnych w nowej perspektywie unijnej 2014 - 2020.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala