Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Blok Operacyjny
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Zakład Mikrobiologii
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Pracownia Endoskopowa
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
Pracownik socjalny
Centralna Sterylizatornia
Podstawowa Opieka Zdrowotna

ZAPYTANIE OFERTOWE

27.03.2015

Dotyczy: wszczęcia drugiego postępowania przetargowego o charakterze konkursu ofert na sprzedaż dwóch sterylizatorów;
1. Sterylizator parowy przelotowy SN 02390516, data zakupu 02.10.2002 r.
2. Sterylizator parowy nieprzelotowy SN 02390510, data zakupu 02.10.2002 r.

Konkurs ofert

25.03.2015

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11
działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2013 poz. 217) oraz przepisów art. 140, art. 141, art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust. 1,2 i  4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) i przepisów Kodeksu cywilnego ogłasza:
ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na: wykonywanie badań histopatologicznych dla pacjentów Szpitala Zachodniego

Informacja

17.03.2015

1 kwietnia 2015 roku - w mammobusie ustawionym przed Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim - Panie będą mogły wykonać badanie mammograficzne w  ramach programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka piersi
Adresowane jest ono do kobiet między 50 a 69 rokiem życia, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala